3.3.1 Dokumentasjon

Pedagogisk dokumentasjon gjøres ved å samle inn data med de ulike verktøyene som finnes. Det å bruke ulike verktøy og samle inn data fra de ulike fasene hjelper deg til å analysere hver aktivitet svært nøyaktig.

Som vi har nevnt i lærerveiledningen, kan du ta bilder, skrive ned notater og observere det som skjer. I tillegg har vi utviklet mal til spørreskjemaer, intervjuguider, loggbøker og oberservasjonsguider som du kan bruke. Alle disse resursene kan brukes til å samle inn tilbakemeldinger og lage «Læringshistorier».

Før- og etter-spørreskjemaer

Data fra før og etter aktiviteten kan samles inn med spørreskjemaer eller intervju. Hensikten er å finne ut hvordan barna oppfatter sin kunnskap om mekanikk og mekaniske leker, sine ferdigheter i å utvikle mekaniske leker og sin interesse i mekaniske leker og realfag.

Ved å sammenligne dataene fra før aktiviteten med dataene etter aktiviteten hjelper til å forstå læringen som har skjedd under aktiviteten.

I spørreskjemaet etter aktiviteten kan vi i tillegg spørre barna hva de synes om aktiviteten, hvor fornøyde de er og hvordan de oppfatter sin egen læring.

Vi har ulike mal til spørreskjemaer og alle kan du tilpasse din kontekst og dine behov.

Vi har utviklet forskjellige mal for ulike aldersgrupper:

Spørreskjemaer for 4-5-åringer
Spørreskjemaer for 6-7-åringer

Før- og etter-intervju med barna

Informasjon om barnas kunnskap, ferdigheter og syn kan også samles inn ved å intervjue barn. Klikk her og på bildet til høyre for å få tak i malene til intervjuguidene som vi har utviklet. Guidene kan tilpasses den spesielle aktiviteten som du har gjennomført.

Intervjuguider for intervju med barn

Loggbok – barn

Loggboka for barn er en mal med åpne spørsmål som utfordrer barn til å fortelle om sine ideer når de undersøker ferdige mekaniske leker eller lager sine egne.

Loggboka kan inneholde spørsmål som «Hva var dine opprinnelige tanker/spørsmål?», «Hvordan vil du lage din egen mekaniske leke?». Klikk her for å laste ned loggboka som word-dokument. Du kan tilpasse den dine behov og din situasjon.

Observasjonsguide – barnehagelærer

Observasjonsguiden er en mal som hjelper deg til å gjennomføre observasjoner under aktiviteten. Malen hjelper deg til å skrive notater og kategorisere observasjonene. Det vil gjør det enklere å forstå de innsamlete dataene og dra konklusjoner fra dem.

Klikk her for å laste ned denne malen i word-format. Du kan tilpasse det dine behov og din situasjon.

Spørreskjema – barnehagelærer

Take the AutoSTEM survey

Dette spørreskjemaet hjelper barnehagelærere og andre ansatte til å evaluere implementeringen av AutoSTEM. I tillegg skal det støtte refleksjonen over prosessen.

Klikk her for å laste ned spørreskjemaet som word-dokument som du kan bruke til din egen evaluering og refleksjon.

Eller klikk her for å delta på en online spørreundersøkelse.

Rapport – barnehagelærere

Du kan klikke her for å laste ned en mal som hjelper deg som barnehagelærer og annen barnehageansatt til å dokumentere en AutoSTEM-aktivitet. I denne rapporten kan barnehagepersonell samle de ulike dataene som de har innsamlet og kompletere det med sine egne refleksjonene over prosessen.

Som nevnt på side 13 av lærerveildeningen, kan barnehagelæreren etter aktiviteten lage en «Læringshistorie» som kan presenteres til barnet og deles med barnets familie og andre barnehageansatte. Nøkkelelementer av en læringshistorie om prosessen er barnehagelærerens tolkninger av barnets engasjement, intensjoner, relasjoner, kompetanser og evne til læring som mot, nysgjerrighet og utholdenhet. Barn bør ses på som kompetente kommunikatorer og eksperter på eget liv. De lager mening og er sosiale aktører som er nå mer enn i det som kommer til å bli («beeings», heller enn «becomings») (Clark & Moss, 2011, p. 6 and 8). En læringshistorie fokuserer på hva barnet kan, men enn hva de ikke kan.