3.3 Dokumentasjon & evaluering

Når du implementerer et AutoSTEM-prosjekt i din barnehage, burde du planlegge, gjennomføre og evaluere dine pedagogiske handlingene. Det kan du gjøre med de resursene som vi presenterer i modul 5.

Siden vi vil gjerne fremme barnehageansattes refleksjon over sin egen kompetanseutvikling når det gjelder å bruke mekaniske leker til å jobbe med realfag i barnehagen, presenterer vi i denne delen av kurset ytterligere aktiviteter og maler til dokumentasjon og evaluering. De fleste av disse resursene finnes allerede i vår verktøykasse fra piloteringen. I denne sammenhengen har vi også utvidet erfaringslæringssyklusen på barnehagepersonell. Dessuten vil vi vise hvordan du kan evaluere prosessen på en systematisk måte.

Som grunnlag for evalueringen bruker vi forskjellige instrumenter til å samle inn variert data som vil inngå i en pedagogisk dokumentasjon. Denne pedagogiske dokumentasjonen hjelper til å evaluere de pedagogiske prosessene på en helhetlig måte siden du reflekterer, drar konklusjoner og ser sammenhenger allerede når du lager dokumentasjonen. Dokumentasjonen hjelper deg til å få en oversikt over aktiviteten og slik kan du forstå hva som gikk bra og hva du kunne ha gjort bedre. Dokumentasjon og evaluasjon henger tett sammen og vekslevirker hverandre siden de gjennomføres samtidig.

Evalueringen av AtoSTEM-prosjektet er inspirert av Donald Kirkpatricks fire evalueringsnivåer som vi har tilpasset. De fire nivåer er reaksjoner (deltakertilfredshet), læring, atferd og resultater. Denne modellen brukes vanligvis til å evaluering kompetansehevingskurs, men det lar seg overføre til prosjekter i barnehage og hjelper til å gjøre en helhetlig evaluering siden den dekker så mange fasetter. I tillegg kan modellen brukes til å evaluere barnehageansattes profesjonelle utvikling under prosjektet. For å gjøre det, har vi laget noe mer omfattende spørreskjemaer som dekker alle fire nivåer.