5.3 Assessment BG

5.3 ОЦЕНКА

Знания и умения

Когато изграждат, изследват или играят с автомати, децата придобиват разнообразни умения от знания. Ето няколко примера.

ЗНАНИЯ

Децата научават за свойствата и характеристиките на обектите и явленията, като наблюдават и анализират автоматите и тяхното движение, сравняват автомати и техните части по дадени характеристики, класифицират обектите по определени признаци и формулират хипотези и обобщават заключенията.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ

Децата се учат как да планират индивидуална и групова работа, да разпределят задачи в групата във всички фази на съвместната дейност, да координират действията в различните етапи на груповата работа и да обмислят разпределението на ролите и връзката между тях в окончателното представяне на резултатите от работата.

ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ

Децата се учат как да извършват измервания, да работят с различни инструменти, да проектират отделните части на автомата и да сглобяват движещите се части.

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ

Децата се научават да слушат чуждото мнение, да изразяват собственото си мнение, да формулират аргументи за своите идеи, активно да обсъждат различни възможности, да си помагат взаимно в групата, да търсят помощ от другите и да си сътрудничат.

МЕТОДОЛОГИЧНИ УМЕНИЯ

Децата се учат как да търсят подходяща информация по дадена тема, формулират въпроси и провеждат интервюта, решават проблеми, подреждат събраната информация по подходящ начин, подходящо комбинират текстова и визуална информация при оформянето на резултатите от образователната работа, изпълняват оригинален и естетически издържан дизайн на автоматите, представят резултатите от работата на останалите участници в проекта и спазват различни критерии.

Ключови компетенции

Дейностите на AutoSTEM имат за цел да развият ключовите компетентности на децата. Можете да оцените тези компетенции със следния шаблон.

Download the template for the assessment of children’s key competencies
Критерии и показатели за оценка на ключовите компетентности на децата