3.2.2 Sharing: exchanging reactions and observations BG

3.2.2 СПОДЕЛЯНЕ: ОБМЕН НА РЕАКЦИИ И НАБЛЮДЕНИЯ

Споделянето на наблюдения, идеи и открития е важно за ученето на децата. Много учебни ситуации в предучилищна, детска градина и начално училище започват със споделен пряк опит, който „внася предмета в стаята“ и демократизира учебния процес между учителя и децата. В нашия проект сме забелязали, че децата спонтанно споделят своите идеи и си сътрудничат. Освен това видяхме колко е важно децата да представят работата си на другите деца.

Децата от началното училище (2 клас) от България споделят своите автомати

Въпроси за размисъл

Следвайки рамката за развитие от Бортън (1970), споделянето на вашия опит е свързано с въпроса „Какво?“.

• Какво стана?
• Какво направих?
• Какво направиха децата?
• Какво се опитвах да постигна?
• Какво беше добро или лошо в

преживяванията за децата и мен?

Бортън (1970, стр. 88) нарича това „Отчитане на разликите между реакцията, действителния ефект и предвидения ефект“.

Малките деца няма да задават тези въпроси сами. По този начин задачата на учителя е да ги попита.

Borton (1970, p. 88) calls this “Sensing out the differences between response, actual effect, and intended effect.”

Young children will not ask those questions by themselves. Thus, it is the teacher’s task to ask them.

• Какво стана?
• Какво направи?
• Какво направи автоматът?
• Какво се опитвахте да постигнете?
• Какво беше добро или лошо в преживяванията?